تولید کننده رسمی کیست؟

تولید کننده رسمی به معنای این است که منتشر کننده مالک ویدیو بوده و ویدیو توسط شخص منتشر کننده تهیه و یا تدوین شده است.

مزایای دارندگان حساب رسمی چیست؟

  1. نمایش ویدیوهای تولیدکنندگان رسمی در پایان پخش هر ویدیو
  2. قرار گرفتن در بخش های ویژه وب سایت فیلو
  3. قرار گرفتن در بخش های ویژه اپلیکیشن فیلو
  4. درآمد بیشتر نسبت به کاربران عادی
  5. نمایش بیشتر ویدیوهای تولیدکننده رسمی در صفحات مختلف
  6. قرار گرفتن پروفایل حساب های رسمی در صفحه اول وب سایت فیلو

به جمع دارندگان تولیدکنندگان رسمی در فیلو بپیوندید:

درخواست تولید کننده رسمی شدن قوانین تولید کننده رسمی