وضعیت امنیت در جزیره بوموسی در جنوبی ترین نقطه کشور از اظهارات و تهدیدات بیگانگا

🎥 هر دو سه ماه یکبار، دشمنان و برخی کشورهای عربی همسایه، اظهاراتی را درباره جزایر جنوبی کشورمان مطرح میکنند که شاید برای عدهای که دور از این مناطق هستند، تصور ناامن بودن این مناطق به وجود بیاید. حالا این تصاویر را از جزیرهای در جنوبیترین نقطه ایران ببینید

🔹وضعیت امنیت در جزیره بوموسی در جنوبیترین نقطه کشور از اظهارات و تهدیدات بیگانگان تا مشاهدات عینی از منطقه

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

محمد

در حال بارگذاری
X
این ویدیو