کلیپی پربازدید، از اداره پلیس ایالت جارکند هند که در حال رقصیدن با موسیقی در مید

کلیپی پربازدید، از اداره پلیس ایالت جارکند هند که در حال رقصیدن با موسیقی در میدان مرکزی در ساعات اداری رسمی .

اداره پلیس می گوید که این کار آنها را از استرس شغلی رها می کند، در دل آنها شادی می آورد و فکر خودکشی را از سر آنها دور می کند
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مخفی شدن تبلیغ
مخفی شدن تبلیغ

مخفی شدن تبلیغ
مخفی شدن تبلیغ

مرتبط

sina.king

در حال بارگذاری
X
این ویدیو