تولید کننده فیلو کیست؟

تولید کننده به معنای این است که منتشر کننده مالک ویدیو بوده و ویدیو توسط شخص منتشر کننده تهیه و یا تدوین شده است.

مزایای دارندگان حساب چیست؟

  1. نمایش ویدیوهای تولیدکنندگان در پایان پخش هر ویدیو
  2. قرار گرفتن در بخش های ویژه وب سایت فیلو
  3. قرار گرفتن در بخش های ویژه اپلیکیشن فیلو
  4. درآمد بیشتر نسبت به کاربران عادی
  5. نمایش بیشتر ویدیوهای تولیدکننده در صفحات مختلف
  6. قرار گرفتن پروفایل حساب های در صفحه اول وب سایت فیلو

به جمع دارندگان تولیدکنندگان در فیلو بپیوندید:

درخواست تولید کننده شدن قوانین تولید کننده