پرداختی‌ها

برای رعایت حریم خصوصی کاربران اطلاعات آنها نمایش داده نشده.

لیست زیر فقط شامل کاربرانی است که حداقل یک بار درآمد خود برداشت کرده اند.


پنهان شده
+20,000 ویدیو
+8,000,000 بازدید

62,989,610 ریال

پنهان شده
+3,000 ویدیو
+1,500,000 بازدید

22,543,176 ریال

پنهان شده
+4,000 ویدیو
+3,000,000 بازدید

22,147,429 ریال

پنهان شده
+2,000 ویدیو
+1,000,000 بازدید

10,306,821 ریال

پنهان شده
+2,000 ویدیو
+1,000,000 بازدید

8,854,900 ریال

پنهان شده
+1,000 ویدیو
+1,000,000 بازدید

8,781,693 ریال

پنهان شده
+500 ویدیو
+700,000 بازدید

8,154,103 ریال

پنهان شده
+6,000 ویدیو
+1,000,000 بازدید

7,392,193 ریال

پنهان شده
+1,000 ویدیو
+700,000 بازدید

6,865,498 ریال

پنهان شده
+1,000 ویدیو
+800,000 بازدید

6,561,596 ریال

پنهان شده
+1,000 ویدیو
+800,000 بازدید

6,073,160 ریال

پنهان شده
+8,000 ویدیو
+1,000,000 بازدید

5,363,441 ریال

پنهان شده
+6,000 ویدیو
+300,000 بازدید

4,572,547 ریال

پنهان شده
+500 ویدیو
+400,000 بازدید

4,396,080 ریال

پنهان شده
+1,000 ویدیو
+400,000 بازدید

4,135,321 ریال

پنهان شده
+500 ویدیو
+400,000 بازدید

3,725,068 ریال

پنهان شده
<50 ویدیو
+6,000 بازدید

3,618,050 ریال

پنهان شده
+1,000 ویدیو
+400,000 بازدید

3,100,690 ریال