پرداختی‌ها

برای رعایت حریم خصوصی کاربران اطلاعات آنها نمایش داده نشده.

لیست زیر فقط شامل کاربرانی است که حداقل یک بار درآمد خود برداشت کرده اند.


پنهان شده
+20,000 ویدیو
+12,500,000 بازدید

95,208,958 ریال

پنهان شده
+3,508.0 ویدیو
+4,000,000 بازدید

67,120,576 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+3,000,000 بازدید

38,390,436 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+4,500,000 بازدید

33,860,336 ریال

پنهان شده
+4,967.0 ویدیو
+3,500,000 بازدید

23,529,090 ریال

پنهان شده
+3,785.0 ویدیو
+1,500,000 بازدید

22,806,027 ریال

پنهان شده
+5,867.0 ویدیو
+2,000,000 بازدید

21,137,870 ریال

پنهان شده
+2,547.0 ویدیو
+1,000,000 بازدید

18,772,852 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+2,500,000 بازدید

17,567,121 ریال

پنهان شده
+9,117.0 ویدیو
+1,500,000 بازدید

12,947,523 ریال

پنهان شده
+2,614.0 ویدیو
+1,500,000 بازدید

11,624,652 ریال

پنهان شده
+1,339.0 ویدیو
+1,000,000 بازدید

9,804,667 ریال

پنهان شده
+9,786.0 ویدیو
+1,000,000 بازدید

9,781,087 ریال

پنهان شده
+2,502.0 ویدیو
+1,500,000 بازدید

9,413,407 ریال

پنهان شده
+500 ویدیو
+500,000 بازدید

9,070,371 ریال

پنهان شده
+8,532.0 ویدیو
+2,000,000 بازدید

8,407,472 ریال

پنهان شده
+1,358.0 ویدیو
+800,000 بازدید

8,340,421 ریال

پنهان شده
+1,801.0 ویدیو
+1,500,000 بازدید

8,158,654 ریال