پرداختی‌ها

برای رعایت حریم خصوصی کاربران اطلاعات آنها نمایش داده نشده.

لیست زیر فقط شامل کاربرانی است که حداقل یک بار درآمد خود برداشت کرده اند.


پنهان شده
+20,000 ویدیو
+25,500,000 بازدید

243,165,825 ریال

پنهان شده
+4,549.0 ویدیو
+9,500,000 بازدید

149,145,171 ریال

پنهان شده
+20,000 ویدیو
+11,500,000 بازدید

90,860,555 ریال

پنهان شده
+8,773.0 ویدیو
+8,000,000 بازدید

83,768,426 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+6,500,000 بازدید

52,348,769 ریال

پنهان شده
+6,295.0 ویدیو
+4,500,000 بازدید

50,003,255 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+5,000,000 بازدید

44,201,265 ریال

پنهان شده
+1,237.0 ویدیو
+3,500,000 بازدید

42,023,414 ریال

پنهان شده
+100 ویدیو
+100,000 بازدید

40,008,451 ریال

پنهان شده
+2,845.0 ویدیو
+2,500,000 بازدید

35,657,334 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+6,000,000 بازدید

28,076,967 ریال

پنهان شده
+5,840.0 ویدیو
+4,000,000 بازدید

25,716,366 ریال

پنهان شده
+8,485.0 ویدیو
+3,500,000 بازدید

24,072,437 ریال

پنهان شده
+3,840.0 ویدیو
+2,000,000 بازدید

22,976,692 ریال

پنهان شده
+5,266.0 ویدیو
+3,500,000 بازدید

19,855,922 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+4,500,000 بازدید

19,070,793 ریال

پنهان شده
+4,051.9999999999995 ویدیو
+1,500,000 بازدید

15,399,908 ریال

پنهان شده
+1,191.0 ویدیو
+1,000,000 بازدید

14,887,766 ریال