پرداختی‌ها

برای رعایت حریم خصوصی کاربران اطلاعات آنها نمایش داده نشده.

لیست زیر فقط شامل کاربرانی است که حداقل یک بار درآمد خود برداشت کرده اند.


پنهان شده
+20,000 ویدیو
+71,500,000 بازدید

324,097,810 ریال

پنهان شده
+4,973.0 ویدیو
+20,500,000 بازدید

164,829,518 ریال

پنهان شده
+7,906.0 ویدیو
+31,000,000 بازدید

162,688,020 ریال

پنهان شده
+20,000 ویدیو
+43,000,000 بازدید

155,373,596 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+29,000,000 بازدید

137,782,227 ریال

پنهان شده
+9,656.0 ویدیو
+20,000,000 بازدید

93,451,364 ریال

پنهان شده
+500 ویدیو
+1,000,000 بازدید

87,985,821 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+20,000,000 بازدید

73,444,261 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+20,000,000 بازدید

57,204,623 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+14,000,000 بازدید

54,789,670 ریال

پنهان شده
+1,277.0 ویدیو
+6,000,000 بازدید

44,889,338 ریال

پنهان شده
+20,000 ویدیو
+25,500,000 بازدید

44,550,264 ریال

پنهان شده
+2,872.0 ویدیو
+5,500,000 بازدید

37,337,368 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+21,000,000 بازدید

35,321,749 ریال

پنهان شده
+7,430.0 ویدیو
+10,000,000 بازدید

34,028,338 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+9,000,000 بازدید

27,855,425 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+17,000,000 بازدید

26,432,884 ریال

پنهان شده
+2,736.0 ویدیو
+16,000,000 بازدید

25,831,365 ریال

پنهان شده
+7,988.0 ویدیو
+7,500,000 بازدید

24,129,315 ریال

پنهان شده
+4,579.0 ویدیو
+7,500,000 بازدید

23,437,398 ریال

پنهان شده
+5,800.0 ویدیو
+9,500,000 بازدید

23,317,958 ریال

پنهان شده
+3,842.0 ویدیو
+2,500,000 بازدید

23,027,252 ریال

پنهان شده
+7,566.0 ویدیو
+8,500,000 بازدید

21,210,114 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+3,000,000 بازدید

18,615,042 ریال