پرداختی‌ها

برای رعایت حریم خصوصی کاربران اطلاعات آنها نمایش داده نشده.

لیست زیر فقط شامل کاربرانی است که حداقل یک بار درآمد خود برداشت کرده اند.


پنهان شده
+20,000 ویدیو
+10,500,000 بازدید

62,989,610 ریال

پنهان شده
+2,678.0 ویدیو
+2,500,000 بازدید

30,704,025 ریال

پنهان شده
+4,967.0 ویدیو
+3,000,000 بازدید

22,896,062 ریال

پنهان شده
+3,780.0 ویدیو
+1,500,000 بازدید

22,543,176 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+3,500,000 بازدید

21,999,957 ریال

پنهان شده
+2,563.0 ویدیو
+1,500,000 بازدید

11,186,393 ریال

پنهان شده
+1,339.0 ویدیو
+1,000,000 بازدید

9,448,849 ریال

پنهان شده
+1,989.0 ویدیو
+700,000 بازدید

9,276,942 ریال

پنهان شده
+2,502.0 ویدیو
+1,500,000 بازدید

8,854,900 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+2,000,000 بازدید

8,539,678 ریال

پنهان شده
+4,558.0 ویدیو
+1,000,000 بازدید

8,269,387 ریال

پنهان شده
+1,346.0 ویدیو
+800,000 بازدید

8,154,103 ریال

پنهان شده
+1,801.0 ویدیو
+1,500,000 بازدید

7,684,319 ریال

پنهان شده
+1,380.0 ویدیو
+1,000,000 بازدید

7,461,127 ریال

پنهان شده
+1,565.0 ویدیو
+1,000,000 بازدید

7,179,026 ریال

پنهان شده
+9,677.0 ویدیو
+1,000,000 بازدید

6,746,839 ریال

پنهان شده
+8,476.0 ویدیو
+1,500,000 بازدید

5,363,441 ریال

پنهان شده
+1,675.0 ویدیو
+800,000 بازدید

5,108,397 ریال