پرداختی‌ها

برای رعایت حریم خصوصی کاربران اطلاعات آنها نمایش داده نشده.

لیست زیر فقط شامل کاربرانی است که حداقل یک بار درآمد خود برداشت کرده اند.


پنهان شده
+20,000 ویدیو
+16,500,000 بازدید

169,828,832 ریال

پنهان شده
+4,064.0 ویدیو
+6,000,000 بازدید

107,048,690 ریال

پنهان شده
+20,000 ویدیو
+6,000,000 بازدید

52,159,395 ریال

پنهان شده
+6,864.0 ویدیو
+3,500,000 بازدید

48,398,394 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+4,000,000 بازدید

44,854,627 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+3,000,000 بازدید

29,744,839 ریال

پنهان شده
+2,687.0 ویدیو
+1,500,000 بازدید

25,697,085 ریال

پنهان شده
+5,288.0 ویدیو
+3,500,000 بازدید

23,925,857 ریال

پنهان شده
+3,801.0 ویدیو
+1,500,000 بازدید

22,870,775 ریال

پنهان شده
+1,144.0 ویدیو
+1,000,000 بازدید

21,491,562 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+3,500,000 بازدید

20,736,653 ریال

پنهان شده
+5,185.0 ویدیو
+1,500,000 بازدید

19,812,121 ریال

پنهان شده
+7,228.0 ویدیو
+1,500,000 بازدید

12,940,874 ریال

پنهان شده
+3,563.0 ویدیو
+1,500,000 بازدید

12,305,709 ریال

پنهان شده
+2,981.0 ویدیو
+1,500,000 بازدید

12,092,695 ریال

پنهان شده
+1,101.0 ویدیو
+700,000 بازدید

11,903,654 ریال

پنهان شده
+9,836.0 ویدیو
+2,500,000 بازدید

10,400,804 ریال

پنهان شده
+9,815.0 ویدیو
+1,000,000 بازدید

10,119,872 ریال