پرداختی‌ها

برای رعایت حریم خصوصی کاربران اطلاعات آنها نمایش داده نشده.

لیست زیر فقط شامل کاربرانی است که حداقل یک بار درآمد خود برداشت کرده اند.


پنهان شده
+20,000 ویدیو
+89,500,000 بازدید

344,163,638 ریال

پنهان شده
+30,000 ویدیو
+63,500,000 بازدید

228,935,441 ریال

پنهان شده
+8,387.0 ویدیو
+43,500,000 بازدید

196,064,392 ریال

پنهان شده
+20,000 ویدیو
+32,000,000 بازدید

194,529,018 ریال

پنهان شده
+4,990.0 ویدیو
+25,000,000 بازدید

170,235,974 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+38,500,000 بازدید

160,948,861 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+37,500,000 بازدید

153,125,277 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+30,000,000 بازدید

97,304,311 ریال

پنهان شده
+500 ویدیو
+1,000,000 بازدید

93,150,460 ریال

پنهان شده
+500 ویدیو
+30,500,000 بازدید

72,339,009 ریال

پنهان شده
+3,232.0 ویدیو
+13,500,000 بازدید

71,183,371 ریال

پنهان شده
+2,547.0 ویدیو
+15,000,000 بازدید

61,094,508 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+25,000,000 بازدید

60,459,289 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+17,500,000 بازدید

59,076,874 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+16,000,000 بازدید

58,009,465 ریال

پنهان شده
+500 ویدیو
+17,500,000 بازدید

54,965,806 ریال

پنهان شده
+20,000 ویدیو
+34,500,000 بازدید

54,011,228 ریال

پنهان شده
+4,208.0 ویدیو
+29,500,000 بازدید

50,224,379 ریال

پنهان شده
+1,277.0 ویدیو
+7,000,000 بازدید

45,667,749 ریال

پنهان شده
+2,017.9999999999998 ویدیو
+11,500,000 بازدید

44,959,113 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+29,500,000 بازدید

44,514,757 ریال

پنهان شده
+5,413.0 ویدیو
+15,000,000 بازدید

44,343,698 ریال

پنهان شده
+2,872.0 ویدیو
+7,000,000 بازدید

38,220,946 ریال

پنهان شده
+7,614.0 ویدیو
+12,000,000 بازدید

36,680,563 ریال