پرداختی‌ها

برای رعایت حریم خصوصی کاربران اطلاعات آنها نمایش داده نشده.

لیست زیر فقط شامل کاربرانی است که حداقل یک بار درآمد خود برداشت کرده اند.


پنهان شده
+20,000 ویدیو
+21,000,000 بازدید

225,977,932 ریال

پنهان شده
+4,411.0 ویدیو
+8,000,000 بازدید

140,760,877 ریال

پنهان شده
+20,000 ویدیو
+9,000,000 بازدید

81,140,035 ریال

پنهان شده
+8,244.0 ویدیو
+6,000,000 بازدید

74,378,291 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+5,500,000 بازدید

51,032,250 ریال

پنهان شده
+6,131.0 ویدیو
+3,500,000 بازدید

41,802,453 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+4,000,000 بازدید

40,561,629 ریال

پنهان شده
+1,225.0 ویدیو
+3,000,000 بازدید

39,906,253 ریال

پنهان شده
+2,824.0 ویدیو
+2,000,000 بازدید

32,912,936 ریال

پنهان شده
+100 ویدیو
+100,000 بازدید

27,579,345 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+4,500,000 بازدید

26,332,890 ریال

پنهان شده
+5,680.0 ویدیو
+3,500,000 بازدید

25,093,653 ریال

پنهان شده
+3,838.0 ویدیو
+1,500,000 بازدید

22,961,029 ریال

پنهان شده
+7,757.0 ویدیو
+2,500,000 بازدید

21,798,637 ریال

پنهان شده
+4,660.0 ویدیو
+2,500,000 بازدید

18,051,132 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+3,000,000 بازدید

14,932,313 ریال

پنهان شده
+1,185.0 ویدیو
+900,000 بازدید

14,329,061 ریال

پنهان شده
+2,981.0 ویدیو
+1,500,000 بازدید

12,345,992 ریال