شهیدرییسی تمام پروژه های زمین مانده زمان احمدی نژادو هاشمی را پیگیری کرد

برای شهیدرئیسی چپ و راست نداشت اوتمام پروژه های زمین مانده زمان احمدی نژادوهاشمی راهم پیگیری میکرد.

مرتبط

مهسا

در حال بارگذاری
X
این ویدیو