خرمشهر رامهرمز استان خوزستان

روستایی در شهرستان رامهرمز که هیچ چیزی ندارن
مردمانی که بعدازجنگ دیگر هیچکس بفکرشان نیست
.
.
.
#‌_خرمشهر #‌_رامهرمز #‌_خرمشهر_رامهرمز
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

علیرضا داودی

در حال بارگذاری
X
این ویدیو