تصاویری سه بُعدی از «ستون های آفرینش»

تصاویری سه بُعدی از «ستون‌‌های آفرینش»
این تصاویر توسط تلسکوپ جیمز وب از میلیادها سال نوری دورتر
از منظومه شمسی تهیه شده

چقدر آفرینش زیبا و منظم افریده شده
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

AKURDSTAN

در حال بارگذاری
X
این ویدیو