دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
۲ هفته پیش
57 بازدید

Deutsch warum nicht- 6

مصدر: صورتی از فعل است که به هیچ زمانی مربوط نیست و به شخصی هم نسبت داده نمی شود و در کتاب لغت هم از هر فعل همین صورت آن، یعنی مصدر نوشته شده است.
در زبان آلمانی برحسب آنکه فعل به چه شخصی نسبت داده شود، جزئی به ماده فعل اضافه میشود که این جزء را شناسه می خوانند؛ به عبارت دیگر شناسه جزئی از فعل است که در هر صیغه تغییر می کند و مفهوم شخص و عدد فعل از آن بر می آید.

زبان آلمانی#
Deutsche Sprache#
ضمیر پرسشی was#
دویچه وله#
دويتشه فيله#

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊

لیست پخش «آری، برای چه آلمانی؟»

1 Deutsch warum nicht- 1
0:15:16
Deutsch warum nicht- 1
زبان‌نامک
۲ هفته پیش
| 83 بازدید
2 Deutsch warum nicht- 2
0:13:34
Deutsch warum nicht- 2
زبان‌نامک
۲ هفته پیش
| 98 بازدید
3 Deutsch warum nicht- 3
0:15:12
Deutsch warum nicht- 3
زبان‌نامک
۲ هفته پیش
| 79 بازدید
4 Deutsch warum nicht- 4
0:15:37
Deutsch warum nicht- 4
زبان‌نامک
۲ هفته پیش
| 63 بازدید
5 Deutsch warum nicht- 5
0:14:16
Deutsch warum nicht- 5
زبان‌نامک
۲ هفته پیش
| 38 بازدید
▶️ Deutsch warum nicht- 6
0:15:35
Deutsch warum nicht- 6
زبان‌نامک
۲ هفته پیش
| 56 بازدید
7 Deutsch warum nicht- 7
0:14:36
Deutsch warum nicht- 7
زبان‌نامک
۱ هفته پیش
| 53 بازدید
8 Deutsch warum nicht- 8
0:14:55
Deutsch warum nicht- 8
زبان‌نامک
۱ هفته پیش
| 62 بازدید
9 Deutsch warum nicht- 9
0:15:57
Deutsch warum nicht- 9
زبان‌نامک
۱ هفته پیش
| 49 بازدید
10 Deutsch warum nicht- 10
0:14:57
Deutsch warum nicht- 10
زبان‌نامک
۱ هفته پیش
| 51 بازدید
11 Deutsch warum nicht- 11
0:15:23
Deutsch warum nicht- 11
زبان‌نامک
۱ هفته پیش
| 41 بازدید
12 Deutsch warum nicht- 12
0:15:55
Deutsch warum nicht- 12
زبان‌نامک
۱ هفته پیش
| 49 بازدید
13 Deutsch warum nicht- 13
0:15:12
Deutsch warum nicht- 13
زبان‌نامک
۱ هفته پیش
| 39 بازدید
14 Deutsch warum nicht- 14
0:14:58
Deutsch warum nicht- 14
زبان‌نامک
۱ هفته پیش
| 48 بازدید
15 Deutsch warum nicht- 15
0:15:21
Deutsch warum nicht- 15
زبان‌نامک
۱ هفته پیش
| 51 بازدید