هتل آرامیس پلاس جزیره کیش

ھﺗل زﯾﺑﺎی آراﻣﯾس ﭘﻼس در آﺑﺎن ﻣﺎه ۱۳۹۹ اﻓﺗﺗﺎح ﮔردﯾد
اﯾن ھﺗل ﺑﺎ زﯾر ﺑﻧﺎ ۱۶۰۰۰ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ و ﻣﻌﻣﺎری ﻣدرن ﺧﺎص در ﺑﮭﺗرﯾن نقطه ﺷﮭر ﻗرار ﮔرﻓﺗه و ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﺳﺎﻓران و ﮔردﺷﮕری ﻗرار ﮔرﻓﺗه اﺳت.
دﺳﺗرﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﮫ ﻣراﮐز ﺗﺟﺎری و ﺑﺎزار و ﺟﺎذﺑﮫ ھﺎ و ﺳﺎﺣل زﯾﺑﺎی ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﻗرار دارد.
ھﺗل زﯾﺑﺎی آراﻣﯾس ﭘﻼس دارای ۱۷۱ ﺑﺎب اﺗﺎق ﺷﺎﻣل ۱۳۵ﺑﺎب اﺗﺎق ﺳه ﺗﺧﺗه* ۱۸ اﺗﺎق دو ﺗﺧﺗه* ۱۸ ﺳوﺋﯾت ﮐه در ﻣﺟﻣوع ظرﻓﯾت ﮐل ھﺗل ۴۷۷ ﻧﻔر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐه در ۱۴ طﺑﻘه ﮐه ۹ طبقه اﻗﺎﻣﺗﯽ ﻗرار دارد.
ﺧدﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ھﺗل ﺷﺎﻣل: ﺑوﻓه ﺻﺑﺣﺎﻧه ، ﺑوﻓه ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم ھﻣراه ﺑﺎ ﻣوزﯾﮏ زﻧده ، ﻣﺟﻣوﻋه آﺑﯽ و ورزﺷﯽ (ﺳوﻧﺎ.ﺟﮑوزی.ﺣﻣﺎم ﺗرﮐﯽ. ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﺳﺎژ) اﯾﻧﺗرﻧت راﯾﮕﺎن و ﭘرﺳرﻋت . ﺗراﻧﺳﻔر راﯾﮕﺎن. ﺷﺎرژ آب. ﭼﺎی. ﻧﺳﮑﺎﻓه (راﯾﮕﺎن) ﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎر (ﺑ ﺎ ھزﯾﻧه) ﺻﻧدوق اﻣﺎﻧت . اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ( ﺣﻣﺎم اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ. ﺳروﯾس ﻓرھﻧﮕﯽ. دارای ﺳروﯾس اﯾراﻧﯽ در راه رو طﺑﻘﺎت) ﺧدﻣﺎت ﭘﺎرک ﺧودرو و.... ﻣﯽ باشد.
ھﺗل دارای ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ۲۴ ﺳﺎﻋت ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت رم ﺳروﯾس و اﻧواع دﺳر و نوﺷﯾدﻧﯽ ھﺎی ﮔرم و ﺳرد ﻣﯾﺗوان ﯾﺎﻓت ﮐرد.
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

جزیره کیش

در حال بارگذاری
X
این ویدیو